Formøde

Næsten alle byggeprojekter starter med et uforpligtende møde med arkitekten enten på tegnestuen, eller der hvor byggeriet skal foregå.
Til mødet er det nødvendigt at have enten en ønskeliste eller mest muligt tegningsmateriale (planer, facader og evt. snit) af de bestående forhold klar (ved om- og tilbygninger), herunder tegninger af kloakforhold, evt. afløbsforhold samt matrikelkort. Det er også relevant at have skøde, evt. tinglysningsdokumenter, lokalplaner, BBR-meddelelse og lignende klar til mødet. Endelig er det nødvendigt for arkitekten at kende den økonomiske ramme for byggeriet. Ved mødet drøftes de ønsker og krav til byggeriet I har som kommende bygherrer.

Skitseforslag

Herefter udarbejdes et skitseforslag der er et idéoplæg, hvor ideerne fremlægges og præmisserne for det endelige projekt fastlægges.

Myndighedsprojekt

Når projektets udformning er fastlagt i et projektforslag udarbejdes myndighedsprojekt, hvilket er de målfaste tegninger og beskrivelser, der skal til, for at kommunerne kan give byggetilladelse. De skal opfylde helt faste retningslinjer, der dog kan være forskellige fra kommune til kommune. Hertil kommer også energirammeberegning.

Hovedprojekt

I hovedprojektet beskrives byggeriet både i tegninger og skrift. Alle materialer, dimensioner og arbejdets udførelse beskrives i mindste detalje. Ud fra dette kan en håndværker/ entreprenør give tilbud og udføre arbejdet. Det er grundlaget for den kontrakt, der skrives med entreprenøren. Kontrakten med entreprenøren indeholder desuden tidsplan og kan indeholde aftale om garantistillelser og evt. dagbøder, hvis byggeriet trækker ud.
Hovedprojekt og myndighedsprojekt kan ofte sammenfattes i et´ projekt ved parcelhus og ved om- og tilbygningsarbejder.

Byggestyring

Vælger du byggestyring, betyder det at arkitekten møder op til de forudbestemte byggemøder evt. hver 14. dag, besigtiger byggeriet og laver status. I byggemøderne deltager alle byggeriets implicerede parter. Arkitekten skriver alle aftaler og tidsplaner ned i et byggereferat.

KONTAKT OS